Luyện từ và câu - Tuần 21 trang 11

1 Viết tên các loài chim vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh):


Câu 1

Viết tên các loài chim vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh):

Gọi tên theo hình dáng

Gọi tên theo tiếng kêu

Gọi tên theo cách kiếm ăn

M : chim cánh cụt,.......

 ..................................

M : tu hú,............

..................................

M : bói cá,...........

..................................

Trả lời:

Gọi tên theo hình dáng

Gọi tên theo tiêng kêu

Gọi tên theo cách kiếm ăn

M : chim cánh cụt,

cú mèo, vàng anh

M : tu hú,

cuốc, quạ

M : bói cá,

chim sâu, gõ kiến


Câu 2

Dựa vào các bài tập đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng, Thông báo của thư viện vườn chim (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 23, 26), trả lời những câu hỏi sau :

a) Bông cúc trắng mọc ở đâu ?

…………………………………………….......

b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu ?

…………………………………………….......

c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu ?

…………………………………………….......

Gợi ý: Câu hỏi có cụm từ ở đâu dùng để hỏi về địa điểm.

Trả lời:

a) Bông cúc trắng mọc ở bên bờ rào, giữa đám cỏ dại.

b) Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng.

b) Em làm thẻ mượn sách ở thư viện.


Câu 3

Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau :

Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường.

M: Sao Chăm chỉ họp ở đâu ?

a) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái.

.....................................................

b) Sách của em để trên giá sách.

.....................................................

Gợi ý: Câu hỏi có cụm từ ở đâu dùng để hỏi về địa điểm.

Trả lời:

a) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái.

    Em ngồi ở đâu ?

b) Sách của em để trên giá sách.

    Sách của em để ở đâu ?

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 21 trang 12
Tập làm văn - Tuần 21 trang 12