Tuần 21 - Chim chóc


Chính tả - Tuần 21 trang 10
1. Tìm từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, điển vào cột B :


Luyện từ và câu - Tuần 21 trang 11
1 Viết tên các loài chim vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh):


Chính tả - Tuần 21 trang 12
Giải bài tập Chính tả - Tuần 21 trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 21 trang 12
1 Viết lời của em đáp lại lời cảm ơn trong mỗi trường hợp sau :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa