Chính tả - Tuần 26 trang 29

Điền vào chỗ trống :


Điền vào chỗ trống :

a) r hoặc d

Lời ve kim ...a diết

 Xe sợi chỉ âm thanh

              Khâu những đường rạo ...ực

          Vào nền mây trong xanh.

b) ưt hoặc ưc

Mới vừa nắng quái 

Sân hãy r... vàng

Bỗng chiều sẫm lại 

Mờ mịt sương giăng.

Cây cối trong vườn

Rủ nhau th...’ dậy

Đêm như loãng ra

Trong mùi hoa ấy.

Trả lời:

a)

Lời ve kim da diết

  Xe sợi chỉ âm thanh

             Khâu những đường rạo rực

           Vào nền mây trong xanh.

b) 

Mới vừa nắng quái 

Sân hãy rực vàng

Bỗng chiều sẫm lại 

Mờ mịt sương giăng.

Cây cối trong vườn

Rủ nhau thức dậy

Đêm như loãng ra

Trong mùi hoa ấy.

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 26 trang 30
Chính tả - Tuần 26 trang 32
Tập làm văn - Tuần 26 trang 33