Chính tả - Tuần 20 trang 8

Giải bài tập Chính tả - Tuần 20 trang 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Chọn chữ trong ngoặc đơn bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống:

1. - (sương, xương) : ... mù, cây ... rồng

    - (sa, xa) : đất phù ...,  đường ...

    - (sót, xót) : ... xa, thiếu ...

2. - (chiết chiếc) :  ... cành, ... 

    - (tiết tiếc) : nhớ ...... kiệm

    - (biết, biếc) :  hiểu ..., xanh ...      

Trả lời:

1.

-  sương mù, cây xương rồng

-  đất phù sa, đường xa

-  xót xa, thiếu sót

2.

-  chiết cành, chiếc

-  nhớ tiếc, tiết kiệm

-  hiểu biết, xanh biếc

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn - Tuần 20 trang 9