Chính tả - Tuần 20 trang 6

(1) Điền vào chỗ trống


Câu 1

Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

hoa ...en,         ...en lẫn

hoa ...úng,       ...úng xính

b) iêt hoặc iêc

làm v...,         bữa t...

thời t...´,       thương t...´

Trả lời:

a) s hoặc x

hoa sen,               xen lẫn

hoa súng,             xúng xính

b) iêt hoặc iêc

làm việc,             bữa tiệc

thời tiết,              thương tiếc


Câu 2

Tìm và viết vào chỗ trống các từ:

a) Chứa tiếng có âm s hoặc x, có nghĩa như sau :

b) Chứa tiếng có âm iêc hoặc iêt, có nghĩa như sau :

Trả lời:

a) Chứa tiếng có âm s hoặc x :

b) Chứa tiếng có âm iêc hoặc iêt :

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 20 trang 7
Chính tả - Tuần 20 trang 8
Tập làm văn - Tuần 20 trang 9