Luyện từ và câu - Tuần 17 trang 73

Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của con vật, rồi điền vào dưới hình vẽ mỗi con vật đó:


Câu 1

Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của con vật, rồi điền vào dưới hình vẽ mỗi con vật đó:

(nhanh, chậm, khoẻ, trung thành)

Trả lời:


Câu 2

Viết từ ngữ chỉ hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây

M :    đẹp    ⟶ đẹp như tiên (đẹp như tranh)

a) đẹp         ⟶       ..........

b) cao         ⟶       ..........

c) khỏe       ⟶       ..........

d) nhanh     ⟶       ..........

e) chậm      ⟶       ..........

g) hiền        ⟶       ..........

h) trắng      ⟶       ..........

i) xanh        ⟶       ..........

k) đỏ          ⟶       ..........

Trả lời:

a) đẹp        ⟶    đẹp như hoa

b) cao        ⟶    cao như núi

c) khỏe       ⟶    khỏe như voi / khỏe như trâu

d) nhanh     ⟶    nhanh như thỏ / nhanh như sóc

e) chậm      ⟶    chậm như rùa / chậm như sên

g) hiền        ⟶    hiền như Bụt

h) trắng       ⟶    trắng như trứng gà bóc / trắng như tuyết

i) xanh         ⟶    xanh như tàu lá chuối

k) đỏ            ⟶    đỏ như lửa / đỏ như gấc


Câu 3

Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau.

M: Mắt con mèo nhà em tròn...

     ⟶ Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve. 

a) Mắt con mèo nhà em tròn ...........................         

b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt .................

c) Hai tai nó nhỏ xíu .............................

Gợi ý: Em tìm các sự vật có nét giống với mắt, bộ lông và tai của con mèo để so sánh.

Trả lời:

a) Mắt con mèo nhà em tròn như hạt nhãn.

b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như lụa.

    Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như nhung.

    Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như tơ.

c) Hai tai nó nhỏ xíu như hai búp lá non.

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 17 trang 75
Tập làm văn - Tuần 17 trang 76