Tuần 17 - Bạn trong nhà


Chính tả - Tuần 17 trang 73
Điền vào chỗ trống ui hoặc uy:


Luyện từ và câu - Tuần 17 trang 73
Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của con vật, rồi điền vào dưới hình vẽ mỗi con vật đó:


Chính tả - Tuần 17 trang 75
Điền ao hoặc au vào chỗ trống:


Tập làm văn - Tuần 17 trang 76
Dựa vào đoạn văn sau, viết thời gian biểu sáng chủ nhật của bạn Hà :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến