Luyện từ và câu - Tuần 13 trang 58

Gạch một gạch ( — ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ?


Câu 1

Viết tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ:

..............                       ..............

..............                       ..............

..............                       ..............

..............                       ..............

Trả lời:Gợi ý: Từ những công việc đã làm giúp bố mẹ hàng ngày, em hãy kể và ghi lại.

Những việc ở nhà em làm giúp bố mẹ là:

tưới cây                      quét nhà

lau bàn                       trông em

vo gạo                        nhặt rau

rửa rau                       gấp quần áo


Câu 2

Gạch một gạch (     ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ?

Gạch hai gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì?

a) Cây xoà cành ôm cậu bé.

b) Em học thuộc đoạn thơ.

c) Em làm ba bài tập toán.

Gợi ý: 

- Trả lời câu hỏi Ai ?: là con người, loài vật, thường đứng ở đầu câu.

- Trả lời câu hỏi Làm gì ? : là hoạt động của con người, loài vật.

Trả lời:


Câu 3

Nối từ ở 3 nhóm (1, 2, 3) để tạo thành những câu hợp nghĩa:

Trả lời:


Câu 4

Đặt 2 câu, mỗi câu kể một việc em đã làm ở nhà:

 

a) .......................................................................

b) .......................................................................

Trả lời:

a) Em trông em cho mẹ.

b) Em giúp mẹ quét nhà.

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 13 trang 59
Tập làm văn - Tuần 13 trang 60

Bài học bổ sung
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động trang 59 SGK Tiếng Việt 2 tập 1