Tuần 13 - Cha mẹ


Chính tả - Tuần 13 trang 57

Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có iê hoặc yê theo nghĩa dưới đây:


Luyện từ và câu - Tuần 13 trang 58

Gạch một gạch ( — ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ?


Chính tả - Tuần 13 trang 59

Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã:


Tập làm văn - Tuần 13 trang 60

Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về gia đình em.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến