Tuần 13 - Cha mẹ


Chính tả - Tuần 13 trang 57
Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có iê hoặc yê theo nghĩa dưới đây:


Luyện từ và câu - Tuần 13 trang 58
Gạch một gạch ( — ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ?


Chính tả - Tuần 13 trang 59
Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã:


Tập làm văn - Tuần 13 trang 60
Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về gia đình em.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến