Chính tả - Tuần 4 trang 14

Điền iên hoặc yên vào chỗ trống:


Câu 1

Điền iên hoặc yên vào chỗ trống: 

... ổn,      cô t...,      chim...,      thiếu n...

Chú ý: 

- Viết yên trong trường hợp viết tiếng.

- Viết iên trong trường hợp viết vần của tiếng.

Trả lời:

yên ổn, cô tiên, chim yến, thiếu niên


Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a) r, d hoặc gi

...a dẻ,     cụ ...à,     ...a vào,     cặp ...a

b) ân hoặc âng

v... lời,     bạn th...,     nhà t...`,     bàn ch...

Trả lời:

a) 

da dẻ,     cụ già,     ra vào,     cặp da

b) 

vâng lời,     bạn thân,     nhà tầng,     bàn chân

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 4 trang 14
Chính tả - Tuần 4 trang 16
Tập làm văn - Tuần 4 trang 17