Tuần 4 - Bạn bè


Chính tả - Tuần 4 trang 14

Điền iên hoặc yên vào chỗ trống:


Luyện từ và câu - Tuần 4 trang 14

Điền vào mỗi cột trong bảng sau ít nhất 3 từ:


Chính tả - Tuần 4 trang 16

Điền tiếp vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt nghĩa của các tiếng in đậm:


Tập làm văn - Tuần 4 trang 17

Viết 3 - 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến