Tuần 4 - Bạn bè


Chính tả - Tuần 4 trang 14
Điền iên hoặc yên vào chỗ trống:


Luyện từ và câu - Tuần 4 trang 14
Điền vào mỗi cột trong bảng sau ít nhất 3 từ:


Chính tả - Tuần 4 trang 16
Điền tiếp vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt nghĩa của các tiếng in đậm:


Tập làm văn - Tuần 4 trang 17
Viết 3 - 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa