Chính tả - Tuần 14 trang 63

Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống


Câu 1

Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống

a) (lấp, nấp)              .......... lánh

    (lặng, nặng)           .......... nề

    (lanh, nanh)           .......... lợi

    (lóng, nóng)           .......... nảy

b) (tin, tiên)               .......... cậy

    (tìm, tiềm)             ........... tòi

    (khim, khiêm)         .......... tốn

    (mịt, miệt)             .......... mài

c) (thắt, thắc)             ......... mắc

    (chắt, chắc)            ......... chắn

    (nhặt, nhặc)           ........ nhạnh

Trả lời:

a) (lấp, nấp)               lấp lánh

    (lặng, nặng)           nặng nề

    (lanh, nanh)           lanh lợi

    (lóng, nóng)           nóng nảy

b) (tin, tiên)               tin cậy

    (tìm, tiềm)             tìm tòi

    (khim, khiêm)        khiêm tốn

    (mịt, miệt)             miệt mài

c) (thắt, thắc)            thắc mắc

    (chắt, chắc)           chắc chắn

    (nhặt, nhặc)           nhặt nhạnh


Câu 2

Đặt câu để phân biệt một cặp tiếng em chọn ở bài tập 1 :

a) M: Ngôi sao lấp lánh. - Bé trốn chị nấp sau cánh cửa.

...............................................................................

b) M: Trời tối mịt. - Mẹ miệt mài làm việc.

...............................................................................

c) M: Bé thắc mắc với mẹ. - Chị thắt cho bé chiếc nơ.

...............................................................................

Trả lời:

a)

- Bé lặng yên cho bà ngủ.

- Em bé mập quá, bước đi nặng nề.

b)

- Bạn Hiền được cả lớp tin cậy bầu làm lớp trưởng.

- Em rất thích đọc truyện có các bà tiên.

c)

- Bà em chắt chiu từng hạt gạo.

- Bạn Minh chắc chắn sẽ giành được chiến thắng.

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn - Tuần 14 trang 64