Tuần 14 - Anh em


Chính tả - Tuần 14 trang 61
Điền vào chỗ trống:


Luyện từ và câu - Tuần 14 trang 62
Viết vào chỗ trống 3 từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.


Chính tả - Tuần 14 trang 63
Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống


Tập làm văn - Tuần 14 trang 64
Bà đến đón em đi chơi. Hãy viết một vài câu nhắn lại để bố mẹ biết.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa