Chính tả - Tuần 11 trang 49

Điền tiếng có nghĩa vào ô trống trong bảng dưới đây:


Câu 1

Điền tiếng có nghĩa vào ô trống trong bảng dưới đây:

Trả lời:


Câu 2

Dựa vào bài tập 1, em hãy nêu nhận xét:

a) Chỉ viết gh mà không viết g trước các chữ cái:

b) Chỉ viết g mà không viết gh trước các chữ cái:

Trả lời:

a) Chỉ viết gh mà không viết g trước các chữ cái : i, ê, e.

b) Chỉ viết g mà không viết gh trước chữ cái: ư, ơ, a, u, ô, o


Câu 3

Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

nước ...ôi, ăn ...ôi

cây ...oan; ...iêng năng

b) ươn hoặc ương

v... vai, v... vãi

bay l... ,số l...

Trả lời:

a) 

nước sôi, ăn xôi

cây xoan, siêng năng

b) 

vươn vai, vương vãi

bay lượn, số lượng

 

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 11 trang 50
Chính tả - Tuần 11 trang 52
Tập làm văn - Tuần 11 trang 53