Tuần 11 - Ông bà


Chính tả - Tuần 11 trang 49

Điền tiếng có nghĩa vào ô trống trong bảng dưới đây:


Luyện từ và câu - Tuần 11 trang 50

Gạch dưới các từ ngữ chỉ những việc mà bạn nhỏ trong bài thơ dưới đây muốn làm giúp ông và nhờ ông làm giúp:


Chính tả - Tuần 11 trang 52

1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh


Tập làm văn - Tuần 11 trang 53

Viết lại 2 - 3 câu em đã nói với ông (hoặc bà) khi ông (bà) bị mệt


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến