Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 6 SGK Sinh học 6. Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp.


Đề bài

Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp.

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 6 SGK Sinh học 6