Bài 1 trang 6 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 6 SGK Sinh học 6. Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?


Đề bài

Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Khác nhau giữa vật sống và vật không sống:

Vật sống

Vật không sống

- Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải).

- Không có sự trao đổi chất.

- Có khả năng lớn lên, sinh sản và phát triển.

- Không lớn lên, sinh sản và phát triển.

Bài giải tiếp theo
Quan sát môi trường xung quanh nhà, trường học…) sau đó hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật mà em biết. Sau đó hãy chọn ra mỗi loại ví dụ để trao đổi và thảo luận.
Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp.
Bài 2 trang 6 SGK Sinh học 6