Câu C2 trang 274 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Giải thích tại sao


Giải thích tại sao không thể hóa lỏng các chất oxi, nitơ, hiđrô, bằng cách nén chúng ở nhiệt độ phòng.

Giải

Không thể hóa lỏng các chất oxi, nitơ, hiđrô, bằng cách nén chúng ở nhiệt độ phòng vì nhiệt độ tới hạn của các chất khí này nhỏ hơn rất nhiều so với nhiệt độ phòng.

Bài giải tiếp theo
Câu C3 trang 276 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 1 trang 278 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 2 trang 278 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 3 trang 278 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 4 trang 278 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Video liên quan