Vở bài tập đạo đức 3 - Học kì 2


Bài 9: Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế

Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 9 trang 33, 34, 35, 36 đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 10: Tôn trọng khách nước ngoài

Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 10 trang 37, 38, 39, 40 tôn trọng khách nước ngoài với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 11: Tôn trọng đám tang

Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 11 trang 41, 42, 43 tôn trọng đám tang với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 12: Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác

Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 12 trang 44, 45, 46, 47 tôn trọng thư từ, tài sản của người khác với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 13 trang 48, 49, 50, 51 tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 14: Chăm sóc cây trồng vật nuôi

Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 14 trang 52, 53, 54 chăm sóc cây trồng vật nuôi với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung