Unit 8: What subjects do you have today?


Lesson 1 Unit 8 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học cách nói về lịch học, hay thời khóa biểu.


Lesson 2 Unit 8 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Hỏi về thời khóa biểu, các môn học. Who's your English teacher? Ai là giáo viên môn Tiếng Anh của bạn?


Lesson 3 Unit 8 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học phát âm các phụ âm kép "ct", "cts", giới thiệu về thời khóa biểu của mình,


Từ vựng Unit 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- các từ vựng về môn học và tần suất.


Ngữ pháp Unit 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. Hỏi đáp hôm nay có môn học nào đó. 2. Hỏi về môn học ưa thích của ai đó. 3. Hỏi đáp khi nào có môn học nào đó


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến