Unit 7: What do you like doing?


Lesson 1 Unit 7 trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
Cách dùng: like + V-ing để diễn đạt sở thích.


Lesson 2 Unit 7 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Hỏi và trả lời về sở thích. a) What's your hobby? sở thích của bạn là gì?


Lesson 3 Unit 7 trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
Học phát âm các phụ âm kép "fl", "pl". Viết thư để kết bạn và nói về sở thích của mình.


Từ vựng Unit 7 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- từ vựng về các sở thích, hoạt động.


Ngữ pháp Unit 7 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Danh động từ - Cách hỏi sở thích


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến