Unit 3: What day is it today?


Lesson 1 Unit 3 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học về các thứ trong tuần và nói về thời khóa biểu.


Lesson 2 Unit 3 trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Nói về các hoạt động của mình theo các thứ trong tuần.


Lesson 3 Unit 3 trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học phát âm các âm "ir", "ur" và "er". Đặt câu hỏi: "What do you do on...?"


Từ vựng Unit 3 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Các thứ và các cách nói về ngày.


Ngữ pháp Unit 3 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Hỏi thứ trong tuần - Hỏi đáp có môn học nào vào thứ nào trong tuần - Hỏi và đáp về buổi học môn học nào đó tiếp theo là khi nào - Hỏi ai đó làm gì vào các ngày trong tuần


Vocabulary - Từ vựng - Unit 3 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 3


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến