Unit 17: How much is the T-shirt?


Lesson 1 Unit 17 trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Chỉ và nói. a) How much is the scarf? Cái khăn quàng bao nhiêu tiền? It's 10.000 dong. Nó 10,000 đồng.


Lesson 2 Unit 17 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Nói về việc mua quần áo, sự yêu thích và cách nói những quần áo có đôi.


Lesson 3 Unit 17 trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Nói về trang phục thường mặc của mình.


Ngữ pháp Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Hỏi và đáp về xem món hàng nào đó Một số tính từ chỉ màu sắc và danh từ chỉ trang phục Hỏi giá tiền món hàng nào đó.


Từ vựng Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Các từ chỉ quần áo và màu sắc. blouse (n) áo cánh. Ex: This blouse is very pretty. Áo cánh này rất đẹp.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến