Unit 14: What does he look like?


Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
Chỉ và nói. Làm việc theo cặp. Hỏi những người bạn em về các thành viên trong gia đình của họ.


Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
1. A: Who's slimmer, the father or the brother? Ai mảnh khảnh hơn, bố hay anh trai?


Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
- Miêu tả các thành viên trong gia đình bằng bức ảnh hoặc thư tay.


Từ vựng Unit 14 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
- các tính từ miêu tả ngoại hình. big (adj) to, lớn, bự [big] Ex: He is big. Ảnh ấy mập bự.


Ngữ pháp Unit 14 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
1. Hỏi đáp về hình dáng, đặc điểm của một ai đó thế nào. 2. Hỏi và đáp ai hơn về cái gì?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa