Unit 13: Where's my book? - Quyển sách của tôi ở đâu ?


Ngữ pháp: Unit 13 Where's my book
1. Phân biệt khi dùng “here” và “there" Ta dùng "here" chỉ nơi người nói hoặc người viết ở gần sát bên còn "there" chỉ nơi khác hoặc ở xa người nói hoặc người viết.


Lesson 1 - Unit 13 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 3
Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) Where's my book. Mum? Quyển sách của con ở đâu vậy mẹ? I can't see it in my room! Con không thấy nó trong phòng của con!


Lesson 2 - Unit 13 trang 20,21 SGK Tiếng Anh lớp 3
Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói). a) Where are the pictures? Những bức tranh ở đâu? They're on the wall. Chúng ở trên bức tường.b) Where is the pillow? Cái gối ở đâu? It's on the bed. Nó ở trên giường.


Lesson 3 - Unit 13 trang 22,23 SGK Tiếng Anh lớp 3
Bài 4. Read and tick. (Đọc và đánh dấu chọn). Đây là phòng của mình. Có một cái bàn và hai cái ghế. Có một áp phích trên tường. Có một quả bóng ở dưới bàn. Có ba quyển sách ở trên bàn.Đánh dấu chọn vào tranh c.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa