Unit 10: Where were you yesterday?


Lesson 1 Unit 10 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Hỏi đáp về những việc đã làm ngày hôm qua (quá khứ).


Lesson 2 Unit 10 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Hỏi những việc người khác đã làm trong quá khứ.


Lesson 3 Unit 10 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học phát âm đuôi "ed" - Kể về những hoạt động trong quá khứ.


Ngữ pháp Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Thì quá khứ đơn - Các câu hỏi về thời gian, địa điểm trong quá khứ


Từ vựng Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- từ vựng liên quan đến các hoạt động và địa điểm


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến