Unit 1: What's Your Address?


Ngữ pháp Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
1. Cách dùng giới từ “on”, “in” và “at”, 2. Viết địa chỉ nhà, 3. Hỏi và trả lời về địa chỉ của một ai đó


Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới
Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy đến từ Đà Nẵng. Bây giờ cậu đang sống cùng với ông bà ở Hà Nội


Lesson 2 - Unit 1 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới
3. Chúng ta cùng nói. Hỏi và trá lời nhửng câu hỏi về nơi bạn sống


Lesson 3 - Unit 1 trang 10, 11 SGK tiếng Anh 5 mới
Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau dó đọc lớn những câu sau. Đọc và đánh dấu chọn Đúng (Y) hoặc Sai (N)


Vocabulary - Từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 5 mới
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 1


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến