Tuần 7 - Cộng đồng


Chính tả - Tuần 7 trang 29
(1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu đố


Luyện từ và câu - Tuần 7 trang 30
1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau. Viết kết quả vào bảng ở dưới.


Chính tả - Tuần 7 trang 31
1. Điền en hoặc oen vào chỗ trống


Tập làm văn - Tuần 7 trang 33
1. Dựa theo truyện Không nỡ nhìn, trả lời câu hỏi :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa