Tuần 7 - Cùng em học Toán 5


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 24, 25 - Tuần 7 - Tiết 1
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24, 25 - Tiết 1. Khái niệm số thập phân - Tuần 7 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 25, 26 - Tuần 7 - Tiết 2
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25, 26 - Tiết 2. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - Tuần 7 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa