Tuần 7 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 27

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 7 câu 1, 2, 3, 4 trang 27 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 28, 29

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 7 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 28, 29 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp : Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến