Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5


Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì II trang 162 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Giải bài tập Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì II trang 162 SGK Tiếng Việt 5 tập 2


Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì II trang 162 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Giải bài tập Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì II trang 162 SGK Tiếng Việt 5 tập 2


Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì II trang 163 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Giải bài tập Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì II trang 163 SGK Tiếng Việt 5 tập 2


Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì II trang 164 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Giải bài tập Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì II trang 164 SGK Tiếng Việt 5 tập 2


Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì II trang 165 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Giải bài tập Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì II trang 165 SGK Tiếng Việt 5 tập 2


Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì II trang 166 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Giải bài tập Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì II trang 166 SGK Tiếng Việt 5 tập 2


Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì II trang 166 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Giải bài tập Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì II trang 166 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu


Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì II trang 168 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Giải bài tập Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì II trang 168 SGK Tiếng Việt 5 tập 2


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung