Tuần 35 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 61, 62

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 35 câu 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 với lời giải chi tiết. Câu 2. Một người đi xe máy đi 1,5 giờ đầu với vận tốc 38km/giờ, 2 giờ sau đi với vận tốc 35km/giờ. Hỏi người đi xe máy đó đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 62, 63

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 35 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 62, 63 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: a) 0,6% của 32kg là …… ; b) 85% của 360m là ……


Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 64, 65, 66

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 64, 65, 66 với lời giải chi tiết. Câu 10. Giải bài toán : Một vòi nước chảy vào bể không có nước, trung bình mỗi giờ vòi chảy được 1/4 bể. Hỏi sau 3 giờ vòi nước chảy vào bể thì còn mấy phần bể chưa có nước ?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến