Tuần 33 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 53, 54

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 33 câu 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 với lời giải chi tiết. Câu 3. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 54, 55

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 33 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 54, 55 với lời giải chi tiết. Câu 8. Một kho chứa 80 000kg gạo.Để giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến