Tuần 33 - Cùng em học Toán 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 53, 54
Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 33 câu 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 với lời giải chi tiết. Câu 2. Điền dấu (>: <; =) thích hợp vào chỗ chấm ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 54, 55
Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 33 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 54, 55 với lời giải chi tiết. Câu 8. Giải bài toán : Đội một trồng được 245 cây, đội hai trồng được nhiều hơn ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến