Tuần 32 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 52

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 32 câu 1, 2, 3, 4 trang 52 với lời giải chi tiết. Câu 1. Tính giá trị biểu thức: a) 92,8 - 4,56 x 0,1 = ... ; b) 5,7 + 0,457 : 0,01 = ... ; ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 53, 54

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 32 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 53, 54 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết kết quả vào chỗ chấm: a) 3 giờ 25 phút + 5 giờ 47 phút = …….. ; b) 11,2 giờ - 8,5 giờ = ……..


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến