Tuần 31 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 49, 50
Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 31 câu 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 với lời giải chi tiết. Câu 1. a) Đặt tính rồi tính :83507 – 7183 ; 12,546 – 7,362 ; ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 50, 51
Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 31 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 50, 51 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết kết quả phép tính vào chỗ chấm : 31 x 10 = ... ' 31 x 0,1 = ... ; 7,02 x 100 = ... ; 7,02 x 0,01 = ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến