Tuần 31 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 46, 47

Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 31 câu 1, 2, 3 trang 46, 47 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 48, 49

Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 31 câu 4, 5, 6, vui học trang 48, 49 với lời giải chi tiết. Câu 4: Với các trạng ngữ chỉ nơi chốn, địa điểm sau, em hãy viết thành câu hoàn chỉnh:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung