Tuần 30 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 46, 47

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 30 câu 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 với lời giải chi tiết. Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) Trong các đơn vị đo diện tích: - Đơn vị lớn gấp ……. lần đơn vị bé tiếp liền ; - Đơn vị bé bằng ……. đơn vị lớn tiếp liền.


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 47, 48

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 30 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 47, 48 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) 3 năm 8 tháng = ……. tháng ; 27 tháng = ……. năm = ……. thán ; ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến