Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 4


Tiết 1 - Ôn tập giữa học kì II trang 95 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Giải bài tập Tiết 1 - Ôn tập giữa học kì II trang 95 SGK Tiếng Việt 4 tập 2


Tiết 2 - Ôn tập giữa học kì II trang 95 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Giải bài tập Tiết 2 - Ôn tập giữa học kì II trang 95 SGK Tiếng Việt 4 tập 2.


Tiết 3 - Ôn tập giữa học kì II trang 96 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Giải bài tập Tiết 3 - Ôn tập giữa học kì II trang 96 SGK Tiếng Việt 4 tập 2


Tiết 4 - Ôn tập giữa học kì II trang 97 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Giải bài tập Tiết 4 - Ôn tập giữa học kì II trang 97 SGK Tiếng Việt 4 tập 2


Tiết 5 - Ôn tập giữa học kì II trang 97 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Giải bài tập Tiết 5 - Ôn tập giữa học kì II trang 97 SGK Tiếng Việt 4 tập 2


Tiết 6 - Ôn tập giữa học kì II trang 98 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Giải bài tập Tiết 6 - Ôn tập giữa học kì II trang 98 SGK Tiếng Việt 4 tập 2.


Tiết 7 - Ôn tập giữa học kì II trang 98, 99 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Giải bài tập Tiết 7 - Ôn tập giữa học kì II trang 98, 99 SGK Tiếng Việt 4 tập 2.


Tiết 8 - Ôn tập giữa học kì II trang 100 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Giải bài tập Tiết 8 - Ôn tập giữa học kì II trang 100 SGK Tiếng Việt 4 tập 2


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung