Tuần 28 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 36, 37
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 28 câu 1, 2, 3, 4 trang 36, 37 với lời giải chi tiết. Câu 2 : Viết vào ô trống cho thích hợp (theo mẫu)...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 37, 38, 39
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 28 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 37, 38, 39 với lời giải chi tiết. Câu 6 : Khải và Hiệp có 24 cuốn truyện. Số truyện của Khải bằng 3/5 số truyện của Hiệp. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cuốn truyện ?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến