Tuần 28 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 35

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 28 câu 1, 2, 3, 4 trang 35 với lời giải chi tiết. Câu 1. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 36, 37

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 28 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 36, 37 với lời giải chi tiết. Câu 6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. a) Diện tích hình A... diện tích hình B...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến