Tuần 27 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 27 câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Rút gọn phân số : a) 6/10 = ... ; b) 96/72 = ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 34, 35

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 27 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 34, 35 với lời giải chi tiết. Câu 5 : Tô màu vào các hình thoi : ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến