Tuần 26 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 35, 36

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 26 câu 1, 2, 3, 4 trang 35, 36 với lời giải chi tiết. Câu 3. Một người thợ sơn 3 cái bàn như nhau hết 3 giờ 45 phút. Hỏi người đó sơn 7 cái bàn như thế hết bao nhiêu thời gian ?


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 36, 37

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 26 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 36, 37 với lời giải chi tiết. Câu 7. Bác Hiền làm từ 14 giờ đến 17 giờ 20 phút thì xong 4 luống đất để trồng rau. Hỏi trung bình bác Hiền làm 1 luống đất trồng rau hết bao nhiêu thời gian ?


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 38

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 27 câu 1, 2, 3, 4 trang 38 với lời giải chi tiết. Câu 1. Một máy bay bay được 1875km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 39, 40

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 27 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 39, 40 với lời giải chi tiết. Câu 5. Một vận động viên đi xe đạp trong 30 phút đi được 18km. Với vận tốc đó, sau 1 giờ 15 phút vận động viên đó đi xe đạp được bao nhiêu ki-lô-mét ?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến