Tuần 26 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 27

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 26 câu 1, 2, 3, 4 trang 27 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Tính : a) 4/3 : 2/5 = ... ; b) 1/8 : 7 = ... ; ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 28, 29

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 26 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 28, 29 với lời giải chi tiết. Câu 5 : Tính : a) 5/3 + 2/5 = ... ; b) 5/7 + 9/14 = ... ; ...


Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 30, 31, 32

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 30, 31, 32 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây vào chỗ chấm ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến