Tuần 26 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 27
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 26 câu 1, 2, 3, 4 trang 27 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Tính : a) 4/3 : 2/5 = ... ; b) 1/8 : 7 = ... ; ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 28, 29
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 26 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 28, 29 với lời giải chi tiết. Câu 5 : Tính : a) 5/3 + 2/5 = ... ; b) 5/7 + 9/14 = ... ; ...


Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 30, 31, 32
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 30, 31, 32 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây vào chỗ chấm ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa