Tuần 25 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 32, 33

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3, 4 trang 32, 33 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) 3 giờ 17 phút = … phút ; 6 ngày 2 giờ = … giờ


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 33, 34

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 25 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 33, 34 với lời giải chi tiết. Câu 7. Hoa làm phiếu bài tập Toán hết 15 phút, sau đó làm phiếu tiếng Việt hết 17 phút. Hỏi Hoa làm cả hai phiếu đó hết bao nhiêu thời gian ?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến