Tuần 24 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 21

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 24 câu 1, 2, 3, 4 trang 21 với lời giải chi tiết. Câu 1. Tính : a) 3 + 3/4 ; 2/5 + 4 ; ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 22, 23

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 24 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 22, 23 với lời giải chi tiết. Câu 5 : Tính : 5 - 2/3 = ... ; 12/7 - 1 = ... ; ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến