Tuần 23 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 18, 19

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 với lời giải chi tiết. Câu 4 : Tìm hai phân số vừa lớn hơn 1/5 vừa bé hơn 1/2.


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 19, 20

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 23 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 19, 20 với lời giải chi tiết. Câu 5: Tính : a) 1/3 + 2/3 = ... ; b) 7/15 + 8/15 = ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến