Tuần 21 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 11
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3, 4 trang 11 với lời giải chi tiết. Câu 1: Rút gọn các phân số (theo mẫu) ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 12, 13, 14
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 21 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 12, 13, 14 với lời giải chi tiết. Câu 5 : Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu) ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa