Tuần 19 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 19 câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 1. Tính diện tích hình thang : a) Có độ dài hai đáy lần lượt là 21 cm; 14m; chiều cao 10cm ; b) Có độ dài hai đáy lần lượt là 7,2m; 4,8m; chiều cao 5m.


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 6, 7, 8

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 6, 7, 8 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: a) Tâm của đường tròn là: …… ; b) Các bán kính của hình tròn là: ……


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến