Tuần 19 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 19 câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) : Số gồm 2 nghìn, 3 trăm, 4 chục, 6 đơn vị viết là ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 6, 7

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 19 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 6, 7 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết (theo mẫu) ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến